Våra Försäljnings- och leveransvillkor

LEVERANSVILLKOR
Fritt våra lager i Vittsjö om inget annat överenskommes.

LEVERANSTID
Anges på orderbekräftelsen. Vi reserverar oss för händelser som ligger utom vår kontroll.

PRISER
Priser i SEK/m² exklusive moms, om ej annan enhet anges. Priserna är fasta tillsvidare dock förbehåller vi oss rätten att med omgående verkan justera priserna om händelser utom vår kontroll skulle medföra avsevärda förändringar, såsom t.ex. stora valuta-förändringar.

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto per fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8 % vid försenad betalning. Avgift vid räntefakturering debiteras med 25,-/faktura.

EXPEDITIONSAVGIFT
Debiteras med 100,- vid varuvärde understigande 1000,-.

AVGIFT VID PAPPERSFAKTURA
Debiteras med 75,- då pappersfaktura skickas per post. För faktura skickad per e-post utgår ingen avgift.

EMBALLAGE 
Emballaget för våra varor omfattas av producentansvar enligt förordningen SFS 2018:1462.

RETURER
Levererat gods får inte returneras utan säljarens godkännande. Vid retur skall alltid frakt och försäkring vara betald. Vid återtagande av felfritt gods debiteras 20% av värdet, för limträ 40% av värdet. Kundstyrda artiklar utanför vårt ordinarie sortiment, samt sågade skivor och kapade LVL/Limträ återtas ej.

TOLERANSER & TEKNISKA VÄRDEN
Mått anges i millimeter. Såvida ej annat överenskommits gäller respektive tillverkares normer för mått, måtttoleranser, tekniska värden och kvalitetsangivelser. För finsk plywood gäller producentens General Terms of Sale. För ryska produkter gäller aktuella CTO-, TU- och GOST-normer.

Ändringar av teknisk art samt specifikationer av standard, liksom fortlöpande material- och konstruktionsutveckling av produkterna, förbehålles utan föregående meddelande.

Vid formatskärning är antalsnoggrannhet: ± 10%. Mot normal förekomst av kanturslag garanteras ej. 

ÖVRIGT
I övrigt gäller ABM 07 med undantag av punkt 34, som i stället lyder: Tvister med anledning av köpet skall anhängiggöras och avgöras vid domstol på säljarens ort. Part får dock vid laga domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig och förfallen fordran.

Produkterna i denna lista är normalt lagervaror. Vi reserverar oss för mellanförsäljning.

Vi är anslutna till REPA-registret och förpackningsavgifter är erlagda för emballaget runt våra varor.