Policys

En bra miljö skapas då alla tar ansvar.

ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, det vill säga arbetsmiljöfrågorna skall behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet samt att verka för en trygg och trivsam arbetsplats.

Samtliga chefer/ ansvariga inom Wiwood AB skall ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

MILJÖPOLICY

Wiwood AB strävar efter att, genom ett aktivt miljöarbete, minimera verksamhetens och våra produkters påverkan på miljön. Vi skall uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning, hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i såväl produktion som administration.

För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som större förändringar. Summan av alla åtgärder skall leda Wiwood AB´s miljöarbete framåt i en process av ständigt pågående förbättringar.

KVALITETSPOLICY

Wiwood AB strävar med en aktivt engagerad och lyhörd organisation, anpassad till kraven från marknaden, efter att vara det självklara valet för våra kunder. För oss är högsta kvalitet ett måste, som helst skall överträffa kundernas framtida behov och förväntningar.

Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:
- långsiktiga kund- och leverantörsrelationer
- hög kompetens
- en öppen och rak kommunikation
- motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst
- ständig förbättring av verksamhet och organisation

Det är Wiwood AB´s mål att tillhandahålla tjänster/produkter med bra och jämn kvalitet. Tjänsterna/produkterna skall överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar.

Ytterst ansvarig för vårt arbetsmiljö- miljö och kvalitetsarbete är företagets styrelse/ledning.