Certifieringar

FSC®

FSC® Forest Stewardship Council®, är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® arbetar främst med utveckling av regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC®:s tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen. Som importör och leverantör av träbaserat skivmaterial är naturligtvis trä Wiwoods största och viktigaste råvara. Genom att vara spårbarhetscertifi erade enligt FSC® CoC (=Chain-of-Custody) utökar Wiwood sina möjligheter att handla med råvaror, som i minsta möjliga mån påverkar vår miljö. Certifieringen innebär att vi följer ett strikt regelverk för inköp, tillverkning och märkning av FSC® -produkter för att säkerställa att vi endast handlar med skog från certifierade eller på annat sätt kontrollerade källor, samt att ingen förväxling kan ske med annat material. Vi revideras regelbundet av extern part för att få behålla vårt certifikat: FSC®

PEFC™

PEFC™ står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket – både nu och i framtiden. PEFC™ är idag det största systemet i världen för skogscertifiering genom att två tredjedelar av världens certifierade skogsmarksareal är certifierad i enlighet med PEFCs standarder. PEFC™ Council är en global organisation som främjar ett hållbart skogsbruk. De är störst när det gäller certifiering av skogsareal. I hela världen är 241 miljoner hektar skog certifierad enligt PEFC™. Bakom PEFC™ i Sverige står bland andra LRF och Skogsägareföreningarna. Vårt certifikat: PEFC™

FTI

Regeringen införde producentansvar för förpackningar och tidningar 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning. Genom att ansluta oss till FTI uppfyller vi producentansvaret både fysiskt - genom insamling och återvinning - och genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

CE

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Förutsättningarna för att få CE-märka en§ produkt är bland annat:
-Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, och miljö
-Föreskriven kontrollprocedur har följts
Vad beträffar skivmaterial följer vi krav på CE märkning främst gällande kvalitet och hållfasthetskontroll på varor som ingår i byggnation.

TIMMERFÖRORDNINGEN/ EUTR

Timmerförordningens syfte är att stoppa spridningen av olagligt avverkat virke på EU-marknaden. Enligt EUTR är olagligt avverkat timmer och produkter som härrör från sådant timmer, förbjudet att placera på EU-marknaden. Förordningen omfattar timmer som avverkas samt trä- och pappersvaror som tillverkas både inom och utanför EU.Timmerförordningen berör alla aktörer inom trä- och pappersbranschen men kommer att ha störst påverkan på företag som själva importerar trä- och pappersprodukter från länder utanför EU. Förordningen omfattar både råvirke och produkter som tillverkats av trä t ex plywood, möbler, papper etc. Förordningen omfattar dock inte återvunnet material eller tryckt papper såsom böcker och tidsskrifter.

 

E1


E1 är europeisk standard gällande formaldehydutsläpp. Kravet på träbaserade skivor är att de skall ha typprovats i klimatkammare enligt svensk standard [SS 270236:1988] eller europeisk norm [EN 717-1:2004] Skivorna skall då inte avge mer än 0,13 mg formaldehyd/m3 luft.
Den som importerar träbaserade skivor till Sverige skall kunna styrka att skivorna uppfyller E1-kravet. Träbaserade byggskivor som bland annat uppfyller E1-kravet kan CE-märkas på grundval av europeisk norm [EN 13986:2004]. Denna CE-märkning omfattar dock endast golvspånskivor och liknande produkter för vilka det finns harmoniserade byggproduktstandarder. Träbaserade skivor i möbler och inredningssnickerier, vilka inte är avsedda att varaktigt infogas i byggnad, kan därför för närvarande inte CE-märkas. Därför skall svenska tillverkare, importörer och distributörer av skivor som inte är CE-märkta kunna styrka att skivorna uppfyller E1-kravet samt de övriga krav som ställs i de svenska formaldehydbestämmelserna.