Affärsmässig nulägesbild med anledning av covid-19

den 17 december 2020

17 dec, 2020 

2020-12-17 

Allmänt 
Wiwood AB ser allvarligt på spridningen av coronaviruset och dess effekter på världshandeln och samhället. Vi följer situationen mycket noggrant och har intensifierat kontakten med våra leverantörer för att hålla oss uppdaterade kring situationen i olika länder och regioner. Wiwood och dess medarbetare följer de riktlinjer och direktiv som ges från berörda myndigheter och har vidtagit åtgärder därefter. 

Leveranssituationen 
Väsentligt förlängda leveranstider noteras inom en mängd varuslag från ett flertal producenter och en generellt ökad osäkerhet kring uppfyllandet av angiven leveranstid kan konstateras i kombination med en generellt stark efterfrågan på världsmarknaden och logistiska snedvridningar. Inom vissa segment förutses bristsituationer kunna uppstå. Vi följer utvecklingen noga och står i nära kontakt med våra leverantörer och samarbetspartners. Vi uppmanar våra kunder att i mycket god tid (för många produkter rör det sig om upp till 6 månader) avisera eventuella förändringar i behov eller inköpsmönster för att inleda en dialog kring vad som är möjligt tillsammans med oss. 

Prioritering 
Vi ser en risk för bristsituationer inom vissa varuslag framöver. Vi uppmanar våra kunder att vidhålla normala inköpsmönster och inte hamstra. Om ni som kund prognosticerar väsentliga förändringar i er efterfrågan, oavsett om detta innebär en ökning eller minskning, är denna information av stort värde för oss att erhålla så snart som möjligt. Skulle generella bristsituationer uppstå framöver är detta ett resultat av förändrade världsmarknadsförutsättningar med anledning av effekter av Covid-19, vilket vi betraktar som ett force majeure-läge, där Wiwood AB kommer att prioritera befintliga kunder och inarbetade affärsrelationer i så stor utsträckning som möjligt. 

Skriv en kommentar